JAVNI TENDERI ZA RAST

Želiš li da učestvuješ u javnim tenderima u inostranstvu? Preko naših partnera mi se bavimo:

  • Verifikacijom normativnog okvira koji reguliše taj sektor;
  • Analizom tendera koji su se već pojavili i studijom preduzeća i ponuda koje su pobedile na konkursu;
  • Mapiranjem opština, okruga/srezova ili drugih ustanova koje pripremaju tendere u toj oblasti;
  • Organizacijom susreta sa nadležnim organima i ustanovama radi upoznavanja osnovnih linija tendera;
  • Pomoć u proceduri priznavanja uverenja i dozvola potrebnih za učestvovanje u javnim tenderima;
  • Učestvovanje u gara: acquisizione disciplina di gara, priprema molbe za učestvovanje, kontakti sa con ente appaltante, prezentacija molbe, assistenza nella stipula del contratto di appalto.

Ova usluga je na raspolaganju u Istočnoj Evropi (Rumunija, Mađarska, Albanija, Bugarska, R. Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Kosovo).